Fleksjob

Hvad er fleksjob

Fleksjob er en arbejdsmulighed med særlige hensyn og vilkår helt skræddersyet efter dine behov.

For at blive bevilliget et fleksjob, skal din fulde arbejdsevne være varigt eller væsentligt nedsat med under 50 % i erhvervs evne. Hvilke betyder at du ikke kan arbejde på almindelige vilkår. 

Visitering til fleksjob 

For at blive visiteret til et fleksjob, skal din arbejdsevne vurderes igennem en arbejdsprøvning. Under arbejdsprøvninger skal alle muligheder for ordinære eller almindelig vilkår (afhængig af din branche) være afprøvet.  

Det er dog ikke nødvendigt at komme i arbejdsprøvning, hvis det tydeligvis er formålsløst. Det er jobcentret i din bopælskommune, der bevilger fleksjob og ikke i den pågældende kommune du arbejder i. 

Er du visiteret til et, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse. Retten til efterløn frafalder, hvis du visiteres til fleksjob, og du har i stedet mulighed for at få fleksydelse. 

Varighed af fleksjob

Det første fleksjob – uanset din alder – bliver bevilget for 5 år. 

Hvis du er over 40 år, kan det efter den første 5 åriget bevilling af fleksjobbet blive gjort varigt.

Hvis du er under 40 år, vil det efterfølgende fleksjob blive bevilget for yderligere 5 år ad gangen indtil du når 40 års alderen, hvor fleksjobbet kan bevilliges varigt.  

Arbejdstid i fleksjob

Bliver du ansat i et fleksjob, skal du kun have løn af din arbejdsgiver for det antal ugentlige timer, du effektivt kan arbejde. 

Din effektivitet måles i hvor aktiv du er i din arbejdsevne. Kan du arbejder i 3 timer, men har brug for flere pauser i timen vil din ydeevne være mindre end ordinære medarbejder og du vil derfor kun modtage løn for dine effektive timer.

Eks. Din arbejdstid er på 3 timer, og du har 20 minutters pause pr. timer. Er din arbejdsevne på reel 2 timer og giver dig 75 procent i arbejdsevne.

Det er muligt at blive ansat på ned til 2 timer ugentligt. 

Hvis du er i fagforening, kan du altid kontakt for rådgivning. Og til dig der ikke er i fagforening, kan du opsøger gratis og betalte muligheder ved privat socialrådgiver og patientforeninger. 

Overenskomstdækkede områder
Arbejdspladser og områder, der er dækket af en overenskomst, fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår i udgangspunktet efter de kollektive overenskomster eller efter aftale med de faglige organisationer.  

Tvister* om anvendelse af overenskomsterne og om løn- og ansættelsesvilkår skal afgøres ved fagretlig behandling.

Områder uden overenskomst
Arbejdspladser og områder, der IKKE er dækket af en overenskomst, bliver løn- og ansættelsesvilkår fastsat efter aftale mellem den ansatte i fleksjobbet og arbejdsgiveren. 

På områder, hvor der er en relevant og sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i denne.

Er der taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst, kan senere tvister om løn- og ansættelsesvilkår blive behandlet i det fagretlige system.

Har du et funktionærarbejde i mere end 8 timer om ugen, har arbejdsgiveren pligt til at ansætte dig på funktionærlignende vilkår med samme rettigheder og pligter.

Pension og ATP-bidrag

Din arbejdsgiver skal indbetale pension og ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftale af arbejdstid. Det indbetales også et fast beløb af dit fleksløntilskud. 

Fleksløntilskud

Flexløntilskud kommer fra kommunen direkte til dig som fleksjobber. 

Flexløntilskuddet beregnes ud fra din lønindtægt, der består af lønnen fra din arbejdsgiver og heraf udregnes fleksløntilskud fra kommunen og udgør 98 procent af den maksimale sast for arbejdsløshedsdagpenge. 

Fleksydelse

Fleksydelse er den udbetaling du får udbetalt fra kommunen, når du er visiteret til et fleksjob og har tilmeldt dig fleksydelsesordningen. Fleksydelse minder meget om efterløn og giver mulighed for, at fleksjobbere også kan trække sig frivilligt tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Fleksydelse er til de personer, der er visiteret til et fleksjob og har tilmeldt sig fleksydelsesordningen. Derudover gælder der en række andre betingelser. 

Fleksydelsesalderen er præsis som efterlønsalderen og forhøjes gradvis frem til 2023, hvor du kan modtage fleksydelse fra du er 65 år. Perioden forkortet fra 2018 og frem til 2023, hvor man kan modtage fleksydelse i tre år.

*Tvister: Fællesaftale om lokal løndannelse er baseret på, at det lokale system kan løse forhandlings- og aftaleopgaver i tilknytning til løn.

Ledighedsydelse

Har du været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de sidste 18 måneder, har du ret til ledighed ydelse på 89 procent af den højeste dagpengessats. Du bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller hvis du har formue. 

Ledighedsydelse kan modtages af dig, der er visiteret til et fleksjob, og som er ledige.

Det er en lønydelse fra kommunen af til dig der opfylder følgende betingelser ved visitationen til fleksjob:

  1. Du vil være berettiget til at sygedagpenge eller barselsdagpenge,
  2. Du vil være berettiget til at modtager sygedagpenge
  3. Du kan deltage i revalidering efter en jobplan. 
  4. Du kan modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Ledighedsydelsen kan fås når du er godkendt til fleksjob. Ledighedsydelsen udbetales til du bliver ansat i et fleksjob eller er mellem fleksjob. 

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, svarer din ledighedsydelse til niveauet for kontanthjælpsmodtagere på henholdsvis forsørgersats (ca. 80 pct. af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) og ikke-forsørgersats (ca. 60 pct. af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).

Hvis du modtager ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, opnår du først retten til ledighedsydelse på 89 procent af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb, når du har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Det er kommunen der vurderer, om du fortsat opfylder betingelserne for visitation til fleksjob, når du har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Hvis du er under 40 år. 

For modtagelse af ledighedsydelse
For modtagelse af ledighedsydelse, er det vigtigt at du møder til kontaktsamtaler med jobcenteret ca. hver tredje måned. Helt afhængig at din uddannelsesmæssige baggrund kan du have muligheden for at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni sammenlagte måneders ledighed. 

Vigtigt!!!
Du skal selv være aktiv søgende af job og lægge dit CV på jobnet . Du skal deltage i de tilbud, kommune giver, herunder tilbud om fleksjob. Jobcenteret kan også hjælper dig med finde et fleksjob. 

Ydermere kan du altid får hjælp af dit jobcenter og fagforening med gode råd til din jobsøgning. 

Fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på den arbejdsplads, hvor du er eller senest har været ansat på almindelige arbejdsvilkår. Før du kan komme i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

For at blive fastsat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal en række betingelser være opfyldt:

  1. Du skal have været ansat i 12 måneder* 
  2. Skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og -tager, hvor de udfordrende funktioner og konkrete skånehensyn er specificeret.
  3. Dokumenteret at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

* Reglen kan fraviges ved akut sygdom eller skade.

Områder uden overenskomst
Hvis din arbejdsplads ikke er dækket af en overenskomst, skal du have været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det betyder, at der har været taget særlige hensyn til dig pga. din nedsatte arbejdsevne.

Alting på skrift
Din arbejdsgiver og dig skal lave en skriftlig aftale, der viser, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre. Dine konkrete skånehensyn der er aftalt i forhold til fastholdelse af dit ordinære job på arbejdspladsen. Aftalen skal være dokumenteret, hvis du efter 12 måneder skal have bevilliget et fleksjob på din nuværende arbejdsplads.

En skriftlig aftale kan for f.eks. være et referat af en samtale, du har haft med din arbejdsgiver, hvor I har lavet aftaler om dine arbejdsopgaver og særlige hensyn. 

Kravet om 12 måneders ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, fx en arbejdsulykke, og der helt åbenlyst ikke er udsigt til, at du kan komme tilbage i job på almindelige vilkår.

Bliver du visiteret til et fleksjob eller er du ansat i et fleksjob, anbefaler jeg ALTID, at du kontakter den pensionskasse eller det forsikringsselskab, hvor du har din pensionsopsparing. 

Du kan måske være berettiget til en varig eller midlertidig ydelse på grund af nedsat erhvervsevne.

Kilder der kan være aktuelt for dig:

Ydelsessats:
https://star.dk/ydelser/

Information om Fleksjob:
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/fleksjob-loentilskud-for-foertidspensionister-revalidering/hvem-kan-faa-fleksjob

Læs mere om §56 HER